ชื่อโครงการ โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการประเมินค่างาน หน่วยงานละ 4 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ระดับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน มีองค์ประกอบดังนี้
(1.1) อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(1.2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
(1.3) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
(1.4) หัวหน้าหน่วยงานภายในที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ
(1.5) หัวหน้าหน่วยงานภายในของผู้เข้ารับการประเมิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(1.6) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลประจำหน่วยงานภายในของผู้เข้ารับ
การประเมินหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(2) ระดับส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น มีองค์ประกอบดังนี้
(2.1) หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2.2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เข้ารับการประเมิน เป็นกรรมการ
(2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกส่วนงาน เป็นกรรมการ
(2.4) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
(2.5) หัวหน้าสำนักงานคณะ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
(2.6) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลประจำส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้คณะกรรมการประเมินค่างานเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
2. เพื่อให้การประเมินค่างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
สถานที่จัดอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Team
วันที่จัดโครงการ29/1/2564 - 29/1/2564
(เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 18/1/2564- 22/1/2564 )
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปิดรับลงทะเบียน