รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2563

จำนวนเงินงบประมาณกองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ แยกตามโครงการ

รายการ งบประมาณจัดสรรต้นปี โอนย้ายงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ  
ประเภท: 2.1.1 ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ200,000-75,000124,140860.00
0.69 %
 ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาชีพ35,000-34,800 200.00
100.00 %
 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ500,000-100,000397,0003,000.00
0.75 %
 ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ150,000-150,000 0.00
0 %
 ค่าเบี้ยประชุม1,500,000 1,494,0805,920.00
0.39 %
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ35,000 14,95020,050.00
57.29 %
ประเภท: 2.1.2 ค่าใช้สอย
 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา500,000-100,000289,624.26110,375.74
27.59 %
 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์550,000-87,830445,968.7316,201.27
3.51 %
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ507,000 417,66489,336.00
17.62 %
 ค่ารับรองและพิธีการ30,000 21,4358,565.00
28.55 %
ประเภท: 2.1.3 ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2,200,000-1,171,500815,827.1212,672.90
20.68 %
 ค่าวัสดุสำนักงาน350,000-65,000284,893.5106.50
0.04 %
ประเภท: 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าโทรศัพท์18,000 9,609.688,390.32
46.61 %
ประเภท: 3.1 ครุภัณฑ์
 ครุภัณฑ์ประจำหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 2 500,000499,0001,000.00
0.20 %
 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 296,500295,900600.00
0.20 %
 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน50,00082,800132,8000.00
0.00 %
 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับห้องพักผู้ทรงคุณวุฒิประจำหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา 1,302,200853,860448,340.00
34.43 %
ประเภท: 3.3 สิ่งก่อสร้าง
  จ้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณหอพักศรีตรัง 500,000499,0001,000.00
0.20 %
 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 100,00099,600400.00
0.40 %
 จ้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1 และ มน.นิเวศน์ 3 3,000,0002,620,000380,000.00
12.67 %
ประเภท: 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 39400,000-400,000 0.00
0 %
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563300,000-259,76640,2340.00
0.00 %
 การอบรมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา10,000-10,000 0.00
0 %
 โครงการ Green Office20,000-12,1707,8300.00
0.00 %
 โครงการเกษียนอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา25,000-25,000 0.00
0 %
 โครงการคลินิกให้ความรู้และคำปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ50,000-50,000 0.00
0 %
 โครงการจัดทำตราสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย50,000-50,000 0.00
0 %
 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่150,000-60,25066,81922,931.00
25.55 %
 โครงการธรรมะสุขใจ30,000-30,000 0.00
0 %
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่200,000-115,00047,86037,140.00
43.69 %
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์70,000-70,000 0.00
0 %
 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)120,000-33,00063,84023,160.00
26.62 %
 โครงการเสริมสร้างวัฒนาธรรมสุจริต10,000-10,000 0.00
0 %
 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ70,000-70,000 0.00
0 %
 มพ. เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจให้แก่บุคลากร30,000 5,00025,000.00
83.33 %