รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานแสดงความก้าวหน้าในการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายการ งบประมาณจัดสรรต้นปี โอนย้ายงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ  
ประเภท: 2.1.1 ค่าตอบแทน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม1,500,000-49,282886,582564,136.00
38.89 %
 ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน2,650,000-434,966462,0001,753,034.00
79.14 %
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ50,000-29,56016,1404,300.00
21.04 %
ประเภท: 2.1.2 ค่าใช้สอย
 ค่าใช้สอยอื่นๆ30,000-2,08519,9757,940.00
28.44 %
 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา500,000-164,686.71219,433.29115,880.00
34.56 %
 ค่าเบี้ยประกันชีวิต -161,079.23 -161,079.23
100.00 %
 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์550,000 135,083.63414,916.37
75.44 %
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ500,000-3,899185,790310,311.00
62.55 %
ประเภท: 2.1.3 ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,400,000-289,200235,830874,970.00
78.77 %
 ค่าวัสดุสำนักงาน250,000190,546.11252,774187,772.11
42.62 %
ประเภท: 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าโทรศัพท์18,000-4,5284,8058,667.00
64.33 %
ประเภท: 3.1 ครุภัณฑ์
 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -167.74 -167.74
100.00 %
 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน -118,511 -118,511.00
100.00 %
 ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ1,072,000-120,1009,900942,000.00
98.96 %
ประเภท: 3.3 สิ่งก่อสร้าง
 ค่าปรับปรุงอาคาร -60,080 -60,080.00
100.00 %
ประเภท: 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 39400,000-400,000 0.00
0 %
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564300,000186,00028,820457,180.00
94.07 %
 โครงการ Green Office20,000-20,000 0.00
0 %
 โครงการ มพ.เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจบุคลากร30,000-5,0006,00019,000.00
76.00 %
 โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 256480,000-40 79,960.00
100.00 %
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่350,000-122,656 227,344.00
100.00 %
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร50,000-24,0006,00020,000.00
76.92 %
 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)100,000-100 99,900.00
100.00 %
 โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ -33,000 -33,000.00
100.00 %
 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ150,000-30,510.8 119,489.20
100.00 %