แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ แยกตามโครงการ

รายการ งบประมาณจัดสรรต้นปี
ประเภท: 2.1.1 ค่าตอบแทน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม1,500,000
 ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน2,650,000
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ50,000
ประเภท: 2.1.2 ค่าใช้สอย
 ค่าใช้สอยอื่นๆ30,000
 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา500,000
 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์550,000
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ500,000
ประเภท: 2.1.3 ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,400,000
 ค่าวัสดุสำนักงาน250,000
ประเภท: 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าโทรศัพท์18,000
ประเภท: 3.1 ครุภัณฑ์
 ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ1,072,000
ประเภท: 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 39400,000
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564300,000
 โครงการ Green Office20,000
 โครงการ มพ.เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจบุคลากร30,000
 โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 256480,000
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่350,000
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร50,000
 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)100,000
 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ150,000