จำนวนโครงการ

รายการโครงการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะโครงการ
ประเภทโครงการ: โครงการตามแผน (Continued on the next page)
  โครงการ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทางด้านกีฬาและสุขภาพ 2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 3. เพื่อจัดส่งทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปี

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตรงตามแผน
งบประมาณ 400,000 บาท
ยกเลิกโครงการ
  โครงการ มพ. เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจบุคลากร
1 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 2 เพื่อเป็นการติดตามและดูแลบุคลากรที่เจ็บป่วย

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่เจ็บป่วย
ตัวชี้วัด บุคลากร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
งบประมาณ 30,000 บาท
ระหว่างดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
กลุ่มเป้าหมาย รักษาการหัวหน้างาน/หัวหน้างาน จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัด ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน ผู้อำนวยการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
งบประมาณ 195,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ให้ความรู้เชิงบรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเขียนตำรา และหนังสือ ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ และ หัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำคัญอย่างไร
กำหนดกิจกรรมตั้งแต่ 4/7/2021 - 4/7/2021

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์สายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตำแหน่งทางวิชาการ
งบประมาณ 150,000 บาท
เสร็จสิ้น
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 25 คน
ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
งบประมาณ 1,000,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
งบประมาณ 110,000 บาท
เสร็จสิ้น
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
งบประมาณ 23,000 บาท
เสร็จสิ้น
  โครงการ เกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถจนครบเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุอย่างภาคภูมิใจแก่พนักงามหาวิทยาลัย 3. มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุข และเกิดความรู้สึกมั่นคงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย - บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา - พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ครบเกษียณอายุงาน
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตรงตามแผน 100%
เสร็จสิ้น
  โครงการปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิญตะวัน
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
งบประมาณ 100,000 บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ